Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerzdődési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Hanaton Hanglemezgyár által nyújtott Vinyl Crowdfunding (továbbiakban: Hanaton Funding) szolgáltatás részleteit. A https://funding.hanaton.hu oldalak (továbbiakban Honlap, vagy Weblap, vagy Portál) meglátogatásával, a szolgáltatások igénybevételével a látogató magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbi szabályokat.

1. Az üzemeltető adatai

Cégnév: Hanaton Hanglemezgyár Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Hegyközség utca 13. 

Cégjegyzékszám: 20 09 072783 

Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 23964961-2-20

Cégjegyzésre jogosultak: Hanisch András ügyvezető

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: Zalaszám Informatika Kft. 

A tárhely-szolgáltató székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.zalaszam.hu 

Adathálózati központ: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.

Email cím: info@hanaton.hu

2. Használati megkötések

A Hanaton Funding használata során az oldal látogatóinak és a projekt résztvevőinek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést, ennek hiányában köteles haladéktalanul megszakítani a Hanaton Funding megtekintését, a szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

Hanaton nem vállal felelősséget a felhasználók tevékenységéért, a Támogatók és a kiadók között nem érvényesít jogot.

Hanaton a rajta kívülálló technikai problémákért nem vállal felelősséget és elutasít ezzel kapcsolatban mindennemű kártérítési igényt.

3. Szolgáltatások és azok igénybevétele

A Hanaton Funding oldalakon zeneművek kiadói (előadók, zenekarok, vagy őket bármilyen módon képviselő jogi vagy természetes személyek, továbbiakban Kiadó) támogatásokat gyűjtenek vinyl hanglemezek gyártásához. A projekt előre meghatározott kampányidőszakkal és kampány minimum összeggel rendelkezik, amely során a hanglemezkiadás támogatására van lehetőség. Amennyiben a kampányidőszak végéig a projekt minimum célösszege a Hanaton Funding oldalakon keresztül beérkezik, úgy a kampányt sikeresnek tekintjük, a hanglemezeket elkészítjük és eljuttatjuk az Támogatóknak a jutalmakat, azaz a vinyl lemezeket.

A támogatás gyűjtés Magyar Forintban történik.

3.1 Kampány létrehozása

Hanaton a Kiadóval közösen kialakítja a kampány kommunikációs oldalát, meghatározza a kampány célt, a kampányban elérhető lemezek eladási árát és a kampány időszakot, létrehozza és feltölti a releváns médiatartalmakat a Portálra. Amennyiben a kampány Hanaton megítélése szerint nem megalapozott, nem kellően kidolgozott, nem kellőképpen reális, másokra nézve sértő lehet, Hanaton jogosult a szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül megtagadni.

Kiadó kártérítési felelőssége mellett kijelenti, hogy a hanganyag és grafikai anyagok gyártásra készen állnak, a jogtulajdonosok a hozzájárulásukat megadták, valamint hogy a sikeres támogatás esetén a gyártást megkezdését megelőzően 8 napon belül a közös jogkezelő (pl. Artisjus) gyártási engedélyét saját költségén beszerzi.

3.2 Támogatás

A támogatás a Portálon keresztül történik, a kiválasztott támogatandó projekt adatlapjára kattintva. Támogatást követően és sikeres kampány esetén Támogató jogosulttá válik 1 db hanglemezre, melyet díjmentesen átvehet a kiadótól, vagy kérheti annak kézbesítését ennek költségeinek megtérítésével. Támogató tudomásul veszi, hogy az itt közzétett képek illusztrációk, még nem az elkészült termékeket mutatják, egyúttal tudomásul veszi a Hanaton, mint hanglemezgyártó minőségi sztenderjeit: https://hanaton.hu/en/minosegi-elvarasok

Támogatónak lehetősége van a meghirdetettnél magasabb összeggel is támogatni a projektet, sikeres lebonyolítás esetén a jutalma a támogatás mértékével nem változik.

A szállítási díjak optimalizálása érdekében, a támogatási folyamat során Támogató jelezheti, ha a csomagját egy másik – a kampányban szintén szereplő – megrendeléssel együtt szeretné díjmentesen kiszállíttatni.

A támogatom gombra kattintva Támogató fizetési felületre kerül, ahol megadhatja számlázás és szállítási adatait. Fizetés kizárólag bankkártyával lehetséges a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés során beírt adatokat a Hanaton Webshop nem látja, nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A támogatásról Hanaton előlegszámlát állít ki. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu) minősített szolgáltató készíti el a Hanaton megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a KBOSS.hu Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. A Hanaton által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

3.3 Sikeres kampány

Amennyiben az előre meghatározott határidőn belül a kampány teljes célösszege beérkezett, úgy a kampányt sikeresnek tekintjük és a hanglemez legyártásra kerül. A sikeres kampányról Hanaton e-mailben értesíti az érintetteket.

A kampányidőszak az előre meghatározott időpontig tart akkor is, ha időközben a teljes célösszeg összegyűlt.

Kiadó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el Hanaton gyártásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit: https://hanaton.hu/files/aszf.pdf, különös tekintettel a szerzői jogokról és az anyagleadásról szóló 2. és 3-as pontokra. Ebben az esetben a hivatkozott ÁSZF 8-as pontja nem vonatkozik a Kiadóra.

A gyártási idő a sikeres projekt lezárását követő 90 nap. Hanaton mindent megtesz annak érdekéban, hogy a határidőt betartsa, de tekintettel az egyeztetésekre, engedélyeztetésekre, valamint a lehetséges technikai fennakadásokra, ez az idő meghosszabbodhat. A gyártási idő elhúzódásáért Hanaton mindennemű felelősséget elhárít. A gyártást megelőzően Hanaton 3 db testpress-t eljuttat kiadó részére.

A hanglemezek legyártását követően a Támogatók jogosulttá válnak a kiadványok átvételére. Amennyiben a támogatáskor a házhozszállítás került kiválasztásra és megfizetésre, Hanaton 20 napon belül vállalja a lemezek kézbesítését futárszolgálatokon keresztül. Amennyiben a Támogató a személyes átvételt kérte, úgy erre Budapeseten van lehetősége a Kiadóval történt egyeztetés után.

Hanaton a Támogatónak végszámlát állít ki a 3.2-es pontban meghatározott módon.

3.4 Sikertelen kampány

Sikertelen kampány esetén a hanglemezgyártás meghiúsul. A sikertelen kampányról Hanaton 10 napon belül értesíti az érintetteket és a befizetett támogatások a Támogatók részére 20 napon belül visszatérítésre kerülnek.

3.5 Túltámogatás, túlgyártás

A hanglemezeket Hanaton a sikeres kampány során beérkező megrendelések erejéig gyártja le. A gyártási és projektlebonyolítási költségeken felül maradó támogatási összeg a Kiadót illeti, amit igényei alapján hanglemezben, vagy pénzben adja át a Hanaton a projekt lezártát követő 10 napon belül. 

A támogatás maradvány hanglemezben való átadására vonatkozó igényét a Kiadó a támogatási időszak lezártát követő 10 napon belül kérheti. A határnapot követően a hangelemzek túlgyártására már nem lesz lehetőség, a fennmaradó összeget Hanaton pénzben térít meg.

Kiadó a pénzbeni kifizetést kérheti számla ellenében, vagy magánszemélynek történő kifizetéssel, viszont az adók, járulékok összegével a járandóság csökken.

Kiadó tudomásul veszi, hogy a beérkezett támogatásokat Áfa terheli, így a Hanatonnal való elszámolások nettó alapon történnek.

3.6. Díjazás

Hanaton a sikeres projekt lebonyolításáért a teljes támogatási összeg 10%-ra tart igényt, melyet a projekt árába kalkulál. Ebből finanszírozza a rendszer üzemeltetést, számlázást, pénzügyi transzfereket, vállalja a meghiúsulási kockázattal járó költségeket, előfinanszírozza a teljes gyártási folyamatot és vállalja a kézbesítéssel járó költségeket (kivéve a szállítási díjat és a csomagolási költséget, melyet Támogatónak kell megfizetnie az adományozás során).

Kiadónak Hanaton felé a projekt lebonyolítása során befizetési kötelezettsége nincs, kivéve az 5. pontban körülírt esetet.

4. Kiadói nyilatkozatok

Kiadó – a kampány indítását megelőzően – kártérítési kötelezettségének tudatában nyilatkozik, hogy a hanglemezt – annak minden közreműkődőjével egyetértésben – meg kívánja jelentetni, és mindent meg szándékozik tenni a projekt sikeres lebonyolítása érdekében, a kiadvány kiadói jogait gyakorolja, a szerzőktől a hozzájárulásokat megkapta, a hang és grafikai anyagok gyártásra készen állnak. 

Kiadó vállalja, hogy a sikeres kampányidőszakot követően, a gyártás előtt a közös jogkezelővel (pl. Artisjus) szerződést köt és a szükséges jogdíjakat saját költségén megtéríti minden érintett irányába.

5. Elállási jog

Támogatónak a befizetést követően nincs elállási lehetősége, a támogatást visszavonni nem lehet.

Amennyiben kiadó a kampányidőszak megkezdését követően eláll a kampánytól, úgy a projekt meghiúsultan lezárásra kerül. Erről támogatók haladéktalanul értesítést kapnak és 20 napon belül maradéktalanul visszakapják a befizetett összeget. Kiadó ebben az esetben köteles megtéríteni Hanaton költségeit (banki költségek, munkadíjak, stb). A költségek átalány összegeként a beérkezett támogatások 10%-a kerül kiszámlázásra, melyet Kiadó köteles 7 napon belül megfizetni.

6. Kapcsolat

Ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján:

Hanaton Hanglemezgyár Kft.

8900 Zalaegerszeg, Závodszky utca 1.


+36301231092
funding@hanaton.hu

7. Záró rendelkezések

Hanaton jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani.

Zalaegerszeg, 2023.09.19.